week1


Topic : ก้าวไกลไปอาเซียน
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcom
1
โจทย์ :
 เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอรอบรู้ อาเซียน ชุดที่ 1
- สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : ชื่อ Topic
 Show and Share :นำเสนอชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอคลิปรายการ รอบรู้ อาเซียน ชุดที่ 1
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอรายการรอบรู้ อาเซียน ชุดที่ 1
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
คลิปวีดีโอ รายการรอบรู้ อาเซียน ชุดที่ 1
ชง
- เกม
- ครูเล่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมและฟังเรื่องเล่า
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร / สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร?”

- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอรอบรู้ อาเซียน ชุดที่ 1
- หัวข้อ Topic
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Topic
- ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจWeek
Input
Process
Output
Outcom
1
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหัวข้อTopicที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic โดยใช้วิธีการ
 Blackboard  Share
ใช้
นักเรียนแต่ละคนภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
-  นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์คุณลักษณะ :
- คารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้Week
Input
Process
Output
Outcom
1
14 - 17 พ.ค.56
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “ASEAN Community in 2015 Th-sub
- คลิปวีดีโอ รายการรอบรู้ อาเซียน ชุดที่ 1
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
    ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ โดยคุณครูเริ่มต้นด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ ป.5 จากคลิปวีดีโอคลิปรายการ รอบรู้อาเซียน ชุดที่ 1 เนื่องจากคลิปวีดีโอรายการ รอบรู้อาเซียน เรื่องนี้ เป็นการนำเสนอความรู้ทั่วไปของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เห็นมุมมองแนวคิดที่แตกต่าง ด้านวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย ความเชื่อ และสถานที่ต่างๆของประเทศนั้นๆซึ่งทุกครั้งที่พี่ ป.5 และคุณครูได้ดูคลิปวีดีโอรายการ รอบรู้อาเซียนแต่ละเรื่องจบลง เราก็จะได้ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากรายการอบรู้อาเซียน นอกจากนี้พี่ๆแต่ละคนได้ร่วมวิจารณ์ รายการรอบรู้อาเซียนที่ได้ดู ในรูปแบบของการสรุปร่วมกับการสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ซึ่งแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น อย่างหลากหลาย เช่น พี่อ้น “ผมคิดว่ารายการนี้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน เช่น เรื่องของภูมิภาคของแตละประเทศครับ” พี่โอเว่น “ผมคิดว่า การใช้ชีวิตประจำวันของคนในแต่ละประเทศแตกต่างกัน ครับเพราะว่า ในเรื่องมีการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิต” และหลังจากพี่แต่ละคนได้ร่วมวิจารณ์และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์แล้ว พี่ๆและคุณครูก็ได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งเกี่ยวกับอาเซียน โดย Topic เรื่อง ก้าวไกลไปอาเซียน นี้ จะเป็น PBL ย่อย ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ อาเซียน( AEC) ต่อไป

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น