วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ก้าวไกลไปอาเซียน


เรื่อง (Topic):  ก้าวไกลไปอาเซียน
คำถามหลัก (Big Question):  ทำไมอาเซียนถึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และการปกครอง
ภูมิหลังของปัญหา : ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยมที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่างๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วประกอบกับประเทศต่างๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้ จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
อาเซียน (AEC) เป็นกลุ่มประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางด้าน การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นหลัก สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) นั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งในอนาคตนั้นในการดำรงชีวิตของประชากรในแต่ละประเทศนั้นย่อมเกิดความแตกต่างของเชื้อชาติ ลักษณะของภูมมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความเชื่อหลักการในแต่ละศาสนา

ดังนั้นการดำรงชีวิตของประชากรในกลุ่มประเทศ(AEC)ต้องเข้าใจความสำคัญและความแตกต่างของความเชื่อและหลักการในแต่ละศาสนาให้เข้าถึงความจริง นำไปใช้ในชีวิต เพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง เห็นความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรเข้าใจความหมายความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ เข้าใจตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตที่มีอยู่อย่างจำกัด สามารถจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ พอดีและพอใจในสิ่งที่มี